Foxconn 4Tech - Chytrá továrna a průmyslová řešení Internetu věcí

Řešení a produkty

Vyvíjíme pokročilá řešení pro chytré továrny

Služby pro Průmysl 4.0

Pomůžeme vám s digitální transformací

Obory

O Foxconn 4Tech

Vytváříme a dodáváme řešení pro Průmysl 4.0

Osobní údaje

Tímto dokumentem poskytujeme informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci elektronické komunikace s webovým portálem společnosti Foxconn 4Tech s.r.o. nebo souvisejících elektronických aplikací a služeb elektronických komunikací.


Jak pracuje společnost Foxconn 4Tech s osobními údaji

 • Jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • jak s nimi nakládáme,
 • z jakých zdrojů je získáváme v rámci webového portálu,
 • k jakým účelům je využíváme,
 • komu je můžeme poskytnout,
 • kde můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme,
 • a jaké jsou možnosti zabezpečení.

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou včetně nového nařízení Evropské Unie vedeného pod zkratkou GDPR.

Zásady zpracování osobních údajů získaných elektronickou komunikací nebo registrací k odběru novinek prostřednictvím e-mailu, případně registrací v neveřejné části v rámci webového portálu Foxconn 4Tech (www.foxconn4tech.com) představují obecně platný dokument, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob –návštěvníků webového portálu Foxconn 4Tech (dále jen "subjekt údajů"). Dokument je průběžně aktualizován.

Specifikům, která se týkají osobních údajů uchazečů o zaměstnání, zaměstnanců společnosti Foxconn 4Tech a externích spolupracovníků společnosti, se věnují samostatné zásady zpracování osobních údajů.

Kontakty

Informace o správci osobních údajů:

Obchodní firma: Foxconn 4Tech s.r.o. (dále jen „Foxconn 4Tech“ nebo „správce“)
IČ: 04352416
DIČ: CZ 04352416

Sídlo: U Zámečku 27, Pardubice, 530 03 s kanceláří K Žižkovu 851/4, Praha 9, 190 00

Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování služeb spojených s návštěvou webových stránek Foxconn 4Tech,  registrací k novinkám nebo vybraným částem webového portálu (dále jen „Portál“), užíváním Portálu, eventuelně i návštěvou dalších internetových stránek Foxconn 4Tech, aplikace Foxconn 4Tech nebo online nástroje, pokud při nich dochází ke zpracování osobních údajů.
Osobní údaje poskytnuté správci při registraci do Portálu či následně využívání Portálu, stejně jako údaje shromážděné po dobu vaší registrace, včetně struktury chování při procházení webového portálu nebo aplikace, jsou automatizovaně zpracovány prostřednictvím informačního systému Portálu za účelem:

 • registrace v Portálu nebo aplikaci Foxconn 4Tech,
 • vydání identifikačních údajů pro přístup do neveřejných částí Portálu,
 • komunikace v rámci portálu on-line i off-line,
 • zasílání nabídek na účast na odborných akcích Foxconn 4Tech nebo jeho partnerů

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí služeb spojených s vaší registrací a přístupem do Portálu.

Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné, pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné vám umožnit přístup do Portálu.

Oprávněné zájmy zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů návštěvníků Portálu je nezbytné pro poskytování služeb spojených s účastí v Portálu a pro splnění výše uvedených účelů. V případě, že v okamžiku shromáždění osobních údajů uvedeno jinak, je právním základem pro zpracování osobních údajů:

 • souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů smluvní stranou nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů,
 • oprávněný zájem správce - zpracování osobních údajů je nezbytné pro efektivní výkon a správu používání Portálu a poskytování služeb s účastí v Portálu souvisejících.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Identifikační údaje - jméno, příjmení. Osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.
 • Kontaktní údaje - především e-mailová adresa, číslo telefonu, pracovní pozice, název firmy - pokud jsou součástí poskytnutí informací o obchodní nabídce Foxconn 4Tech. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat a zaslat vám relevantní informace nebo přístupové údaje.
 • Údaje o využívání služeb a chování - údaje o tom, jak využíváte přístup do neveřejných sekcí Portálu a jaké informace vyhledáváte v rámci Portálu.

Předávání osobních údajů, příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou zpřístupněny pouze správci a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost zpracovatelům.  Foxconn 4Tech  může zpracovávat a předávat osobní údaje v rámci skupiny Foxconn společnostem uvedeným v dokumentu Smluvní partneři GDPR – Skupina Foxconn (Informace o zpracování osobních údajů), dostupném na webu Foxconn 4Tech (především pak Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., IČO: 25965361), ale pouze v případě a v rozsahu nezbytném pro výše uvedené účely. Jiným osobám jsou přístupné elektronické záznamy o digitální stopě a chování "cookies", zpracovávané poskytovateli vyhledávacích služeb jako je Google a Microsoft z povahy vlastnosti aplikací pro vyhledávání (např. Microsoft Edge, Mozilla Firefox, apod.). Tato data jsou uchována maximálně po dobu 30 dní.

Tím není dotčena případná povinnost správce tyto údaje předat subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny tyto údaje vyžádat. Je-li to nezbytné pro dodržování platných právních předpisů nebo pro výkon či obranu právních nároků správce může Foxconn 4Tech předat osobní údaje soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům a právním poradcům.  Zpracování osobních údajů mohou pro správce provádět pouze zpracovatelé, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Všechny zpracovatele vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Poskytovatelé služeb společnosti Foxconn 4Tech jednají pouze na základě pokynů správce a jsou smluvně vázáni k jednání v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. V tomto smyslu správce poskytuje k oprávněným účelům osobní údaje těmto příjemcům:

 • poskytovatelům IT služeb za účelem zajištění podpory provozu informačního systému Portálu,
 • poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací,

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Poskytování našich služeb nevyžaduje, abychom předávali osobní údaje získané prostřednictvím užívání Portálu, registrace v Portálu, přihlášení k odběru obchodních sdělení a novinek a dalšími výše uvedenými způsoby, ke zpracování mimo EU.

Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány nebo pro dodržení povinností vyplývajících z platných právních předpisů a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.
Osobní údaje zpracováváme po dobu vaší registrace v Portálu a dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech z toho vzešlých práv a povinností.

V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, jste oprávněni souhlas kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, k němuž na základě souhlasu došlo před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je udělený souhlas.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Máte právo se na nás kdykoliv obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat potvrzení, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů. Pokud ano, právo získat přístup k těmto osobním údajům a právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás správce zpracovává.

Právo na opravu osobních údajů

Pokud máte pochybnosti, že osobní údaje, které o vás vedeme, nejsou nepřesné či jsou neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění, případně provést opravu po přihlášení ve svém profilu.

Výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány. S ohledem na kategorii zpracovávaného osobního údaje může být důsledkem ukončení vaší registrace v Portálu. Odhlášení pro kategorii elektronické komunikace – zasílání e-mailů s obchodními sděleními můžete také provést sami prostřednictvím webu www.foxconn4tech.com.

Omezení zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů. Na vaši žádost můžeme vybrané osobní údaje i po ztrátě titulu nadále zpracovávat, abyste mohl uplatnit například u soudu nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete.

Námitka proti zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel. Zároveň, s ohledem na vámi rozporované zpracování, může být důsledkem ukončení vaší registrace v Portálu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

Foxconn 4Tech vám v případě, že si přejete uplatnit některé ze svých práv souvisejících s ochranou vašich osobních údajů a pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se osobních údajů, poskytne podporu. Můžete nás kontaktovat  na emailu: info@foxconn4tech.com nebo využít kontaktního formuláře či kontaktní linky uvedené na webovém portálu www.foxconn4tech.com.